A+ A A-

Muftijstvo vojno

Sjedište: Sarajevo

Adresa: Ul. Hamdije Kreševljakovića, broj 98, Sarajevo

Telefon: 00387-33-285-590

                00387-33-285-529

fax: 00387-33-286-691

e-mail: uredvmbih@gmail.com

Muftija: Hadis ef. Pašalić.

Ured: Muhamed-ef. Okić, stručni savjetnik vojnog muftije, i  Vedad Hurić, tehnički sekretar

Osnivanje Vojnog muftiluka

Protokol o organiziranju i funkcioniranju vjerske službe muslimana u Federalnom ministarstvu odbrane i Vojsci Federacije Bosne i Hercegovine, potpisan 25. septembra 1999. godine.

Organizaciona struktura:

1. Ured vojnog muftije

2. Ured glavnog imama

3. Ured brigadnog imama

4. Ured bataljonskog imama

Ured vojnog muftije aktivno učestvuje u procesu reforme i transformacije u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine.

Od osnivanja Muftijstva 1999. godine, pa do jula 2014. godine, dužnost vojnog muftije obavlja Ismail-ef. Smajlović, poslije kojeg tu dužnost preuzima i obnaša Hadis-ef. Pašalić.

vojno muftijstvo uposlenici

Glavni imam

Vojni muftiluk je organiziran primjereno vojnoj strukturi, te zbog specifičnosti zadataka i opsega djelovanja u svojoj strukturi ima vojne imame. Rad vojnih imama nadzire i usmjerava glavni imam u Oružanim snagama. U vojnom muftijstvu je uposleno 12 (dvanaest) imama u statusu oficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Karakteristične aktivnosti

Vojni muftiluk je integrisan u sve sfere odbrane, uspostavljen u skladu sa standardima vjerskih službi modernih vojski, spreman za nove izazove u multireligijskom i multinacionalnom kolektivu, postao je nezaobilazna cjelina u sistemu odbrane BiH.

Imamska služba u Vojnom muftijstvu brine o vjerskom životu muslimana angažiranih u organizacionim jedinicama Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.  Poslovi vojnih imama čuvaju tradiciju imamskog poziva prema organizacionoj strukturi Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i standardima vojne vjerske službe NATO-a.

Biografije uposlenika

Vojni muftija HADIS (Junuz) PAŠALIĆ

hadis pasalic 2Hadis Pašalić je rođen 18.06.1966. godine u Zenici. U rodnom gradu je završio osmogodišnju školu, a Gazi Husrev-begovu medresu 1986. godine u Sarajevu. Nakon završene medrese nastavlja studij na Univerzitetu El-Azhar u Kairu. Po izbijanju agresije 1992. godine, napušta redovni studij i uključuje se u redove Armije Republike BiH. U Armiji Republike BiH obavljao je niz značajnih dužnosti, a završetak rata dočekao je u činu natkapetana. Profesionalnu vojnu karijeru nastavlja u Zajedničkoj komandi Vojske Federacije BiH. Diplomu Islamskog pedagoškog fakulteta stekao je u Zenici, a vojno-stručno obrazovanje upotpunjuje završetkom Komandno-štabne škole u Pazariću, nakon čega je 1998. godine unaprijeđen u čin majora. Godine 1999. učestvuje u Radnoj grupi za uspostavu Vojnog muftijstva, a po uspostavi istog imenovan je za Glavnog imama Vojske Federacije BiH. U procesu reforme odbrambenog sistema Oružanih snaga BiH učestvovao je u Radnoj grupi za uspostavu vjerske službe u vojsci i izradi potrebnih dokumenata na kojima se temelji i razvija djelatnost Vojnog muftijstva. Dužnost Glavnog imama u Oružanim snagama BiH obavlja od 2007. godine.

Za zalaganja i doprinos u odbrambeno-oslobodilačkom ratu više puta je pohvaljivan i nagrađivan, a 1995. godine nagrađen je nagradom ''Pištolj sa posvetom'' Komandanta 3. korpusa Armije RBiH. Tokom profesionalne vojne karijere pismeno je pohvaljivan 1997., 2001. i 2009. godine, a Ministar odbrane 2004. godine dodjeljuje mu nagradu ''Sat sa posvetom''.  

Učestvovao je u pripremi i izradi stručnih izdanja Vojnog muftijstva: ''Priručnika za rad imama u vojsci'', ''Zbornika radova: Imamska služba u vojsci'' i ''Priručnika za mukabelu''. Kao Glavni imam, kroz internacionalne susrete stekao je iskustva o vjerskim službama Armije SAD, Malezije, Saudijske Arabije i Holandije.

Govori arapski jezik i služi se engleskim jezikom.

Živi u Zenici sa suprugom i troje djece.

 

Stručni savjetnik Vojnog muftije MUHAMED (Sakib) OKIĆ 

Muhamed-OkicRođen 10.07.1984. g. u Tuzli. Osnovnu školu završio je u Srebreniku 1999. g., a potom Behram-begovu medresu u Tuzli 2003. g. Nakon školovanja u Medresi upisuje  studij na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu kojeg završava 2007. g. Pored nastavnog procesa, bio je uključen u brojne studentske vannastavne aktivnosti. Trenutno pohađa nastavu na postdiplomskom studiju na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Objavljivao je radove u glasilima IZ-e (Glasnik i Novi Muallim).

Tokom školovanja u Medresi bio je angažiran kao mujezin i imam u Behram-begovoj džamiji. Jednu godinu honorarno je radio kao imam na području Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo. Nakon završenog studija, dvije godine provodi u Sakramentu (Kalifornija, SAD), u kojem, obnašajući ulogu imama, hatiba i mualima, zajedno sa džematlijama osniva novi bošnjački džemat i uči engleski jezik na American River Collegeu. Po povratku u BiH radio je kao vjeroučitelj u Osnovnoj školi u Srebreniku i kao honorarni imam na području Medžlisa IZ Tuzla. Muhamed Okić trenutno živi u Sarajevu, oženjen je i otac je jedne kćerke i sina.

Referent za administrativno-tehničke poslove VEDAD (Nezir) HURIĆ

vedad huricRođen 14.02.1990. g. u Goraždu. Osnovnu školu završio je u Goraždu 2004. g., a potom Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu 2008. g. Nakon školovanja u Medresi upisuje studij Univerzitetu islamskg misionarstva u Libiji (Tripoli), gdje zaršava dvogodišnje predfakultetsko obrazovanje u arapskom jeziku i upisuje se na fakultet Arapskog jezika i književnosti 2011. g. Bio je primoran prekinuti studije u navedenoj zemlji zbog garađanskog rata koji je zadesio istu 2011. g. Po povratku u Bosnu i Hercegovinu, 2011./12. akademske godine upisuje 1. ciklus studija arapskog jezika na Odsjeku za orijentalnu filologiju pri Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, te isti završava 2013./14. g. Trenutno je student 2. ciklusa studija (master studija) arapskog jezika na istom fakultetu. Dobitnik je ''Srebrene studentske značke Univerziteta u Sarajevu''.

Tokom školovanja u Medresi bio je angažiran kao mujezin i drugi imam u džematu ''Čobanija'' u Sarajevu. Jednu godinu honorarno je radio kao imam na području Medžlisa Islamske zajednice Rudo, džemat Sokolovići. Trenutno radi kao Referent za administrativno-tehničke poslove Ureda vojnog muftije i obavlja dužnost sekretara Okružnog odbora Udruženja ''Ilmijje'' Vojnog muftijstva. Oženjen je, otac jednog djeteta i stanuje u Sarajevu.

Glavni imam NESIB (Fehim) HADŽIĆ

Nesib-HadzicRođen 1972. godine u Željeznom Polju u zaseoku Balačići. Nakon osnovne škole, koju je završio u Željeznom Polju, 1987. godine je upisao, a 1991. godine završio Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu. Po završetku Medrese uspješno školovanje nastavio je na ITF, današnji FIN u Sarajevu. U tom periodu uključen je u organiziranje pokreta otpora. Po otpočinjanju agresije na RBiH, odmah se, u rodnom mjestu, uključuje u redove Armije RBiH i na taj način napušta studije na FIN-u u Sarajevu.

U toku rata nekoliko puta je pohvaljivan i nagrađivan za zasluge i doprinos u odbrani BiH. Po završetku rata potpisuje ugovor o prijemu u profesinalnu vojnu službu, gdje i danas radi kao vojni imam u OS BiH. IPF u Zenici završava sa prvom generacijom njenih svršenika. Po stjecanju uvjeta 1999. godine upisuje Filozofski fakultet u Sarajevu, koji, uz prekid od dvije godine studiranja, završava 2006. godine. Nesib Hadžić radi u Sarajevu. U toku rata je stupio u bračnu zajednicu u kojoj ima dva sina i kćerku, s kojima trenutno živi u Sarajevu.

 

Štabni imam SALIH (Halid) GRABUS

Salih-GrabusRođen 25.03.1970. godine u Željeznom Polju, općina Žepče. Osnovnu školu završio u Željeznom Polju a nakon toga Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu 1989. godine. Nakon odsluženja vojnog roka bivše JNA uposlen je kao imam, hatib i muallim u džematu Vrselje, MIZ Zenica, i tu ostaje do izbijanja agresije na našu zemlju 1992. godine. Dobrovoljno se prijavljuje kao borac u A RBiH i u A RBiH ostaje do kraja rata. U toku rata je ranjen i nekoliko puta pohvaljivan i nagrađivan za zasluge i doprinos u odbrani BiH. Po završetku rata potpisuje ugovor o prijemu u profesinalnu vojnu službu, gdje i danas radi kao vojni imam u OS BiH. Nakon rata nastavio je školovanje na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, gdje je na Odsjeku Pedagogije stekao zvanje profesora pedagogije. Magistrirao je na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju, sigurnosne studije i bezbjednost na Odsjeku Međunarodna saradnja i diplomatija. Salih Grabus trenutno živi u Brčkom, oženjen je i otac dvoje djece.

 

Brigadni imam SEJDALIJA (Rašid) HRNJIĆ

Sejdalija-HrnjicRođen 05.01.1968 godine u Glodima, općina Zvornik. Osnovnu školu završio u D.Kamenici 1983. godine, a Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu 1987. godine. Po završetku medrese odlazi na odsluženje vojnog roka u JNA. Godine 1999. zaposlen je kao imam u Džematu Grbavci, Medžlis IZ Zvornik, gdje je radio do početka agresije na R BiH. Aktivno se uključio u odbranu R BiH na području općine Zvornik gdje je bio pripadnik AR BiH. U toku rata je nekoliko puta pohvaljivan i nagrađivan za zasluge i doprinos u odbrani BiH. Po završetku rata potpisuje ugovor o prijemu u profesinalnu vojnu službu, gdje i danas radi kao vojni imam u OS BiH. Nakon rata nastavio je školovanje na Fakultetu poslovne ekonomije, smjer Javna uprava, kojeg završava 2006. godine. Sejdalija Hrnjić živi u Tuzli, oženjen je i otac troje djece.

 

Brigadni imam IBRAHIM (Ramo) ĆATIĆ

Ibrahim-CaticRođen 25.02.1969. godine u mjestu Žulja, općina Nevesinje. Nakon završetka osnovne škole, upisuje Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu, koju završava školske 1988/89. godine. Po odsluženju vojnog roka u bivšoj JNA, honorarno je angažovan na poslovima imama u džematu Žulja, Medžlis IZ Mostar, gdje radi dvije godine, do otpočinjanja agresije na BiH. Dobrovoljno se prijavljuje kao borac u A RBiH i u A RBiH ostaje do kraja rata. U toku rata je bio ranjen, a nekoliko puta je pohvaljivan i nagrađivan za zasluge i doprinos u odbrani BiH. U vrijeme agresije na BiH, juna 1992. godine, ubijena mu je majka od strane srbočetničkog agresora, kao i više članova bliže familije. Po završetku rata potpisuje ugovor o prijemu u profesinalnu vojnu službu, gdje i danas radi kao vojni imam u OS BiH. Nakon rata nastavio je školovanje na Nastavničkom fakultetu Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru - Odsjek vjeronauke, gdje diplomira 2004. godine i stiče zvanje nastavnika islamske vjeronauke. Nakon toga školovanje nastavlja kao vanredan student na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu - Odsjek teološki, koji uspješno završava 2011. godine. Ibrahim Ćatić trenutno živi u Mostaru, oženjen je i otac dvoje djece.

 

Brigadni imam NIHAD (Jakub) ZUKORLIĆ

Nihad-ZukorlicRođen 10. 06. 1972. godine u Orlju, općina Tutin, Srbija. Osnovnu školu završio je u mjestu Ribariće u Sandžaku. Nakon završene osnovne škole upisao je i 1992. godine završio Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu. Po izbijanju agresije na našu zemlju 1992. godine dobrovoljno se prijavljuje kao borac u ARBiH i u ARBiH ostaje do kraja rata. U toku rata je nekoliko puta pohvaljivan i nagrađivan za zasluge i doprinos u odbrani BiH. Po završetku rata potpisuje ugovor o prijemu u profesionalnu vojnu službu, gdje i danas radi kao vojni imam u OS BiH. Nakon rata nastavio je školovanje na Fakultetu za poslovne studije, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, gdje je diplomirao 2009. godine. Nihad Zukorlić je oženjen i otac je tri kćerke i dva sina. Živi i radi u Sarajevu kao brigadni imam u brigadi Taktičke podrške OS BiH.

 

Brigadni imam HARIS (Hamed) HADŽIĆ 

Haris-HadzicRođen je 29.06.1973.godine u Sarajevu. Osnovnu školu završio je u Butmiru, nakon čega upisuje i završava Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu. Po završetku medrese uposlen je kao honorarni muallim u džematu Briješće brdo na punktu Čikma, a kao muallim i hatib angažovan je u Čagrdžijinoj džamiji u vremenu od septembra 1991. g do marta 1992. g. i tu ostaje do izbijanja agresije na našu zemlju 1992. godine. Dobrovoljno se prijavljuje kao borac u A RBiH i ostaje do kraja rata. U toku rata je nekoliko puta pohvaljivan i nagrađivan za zasluge i doprinos u odbrani BiH. Po završetku rata potpisuje ugovor o prijemu u profesinalnu vojnu službu, gdje i danas radi kao vojni imam u OS BiH. Nakon rata nastavlja školovanje na Nastavničkom fakultetu u Mostaru, gdje je na Odsjeku vjeronauke stekao zvanje nastavnika vjeronauke. Školovanje nastavlja na Fakultetu islamskih nauka – Odsjek teološki i stiče znanje profesora islamske teologije. Haris Hadžić živi u Sarajevu, oženjen je i otac je dvije kćerke i jednog sina.

 

Brigadni imam BEĆIR (Redžo) MEŠTROVAC

Becir-MestrovacRođen 10.01.1968.godine u selu Lendići, općina Jajce. Osnovnu školu završio je u selu Kruščica, a nakon toga upisuje Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu, koju završava 1986. godine. Nakon odsluženja vojnog roka zaposlen je kao imam u džematu Bešpelj, MIZ Jajce, gdje radi do početka agresije na BiH. Dobrovoljno se prijavljuje kao borac  u A RBiH i u A RBiH ostaje do kraja rata. U toku rata je nekoliko puta pohvaljivan i nagrađivan za zasluge i doprinos u odbrani BiH. Po završetku rata potpisuje ugovor o prijemu u profesinalnu vojnu službu, gdje i danas radi kao vojni imam u OS BiH. Nakon rata završio je studij na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, odsijek sociologija, i tako stekao diplomu profesor sociologije. Bećir Meštrovac je oženjen i otac je jedne kćerke. Trenutno radi u Banjoj Luci.

 

Brigadni imam JAKUB (Hikmet) MURATOVIĆ

Jakub-MuratovicRođen 02.06.1968.godine u mjestu Grajani, općina Visoko. Osnovnu školu završio u mjestu Buci - Visoko1983. godine. Iste godine upisao je Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu i uspješno završio 1987. godine. Nakon odsluženja vojnog roka u bivšoj JNA, 1988. godine upisuje se na FIN u Sarajevu. Četvrtu godinu studija na ovom fakultetu prekida u 1992. godine zbog izbijanja agresije na Bosnu i Hercegovinu, da bi isti studij okončao 2004. godine. Po izbijanju agresije dobrovoljno se prijavljuje kao borac u A RBiH i u A RBiH ostaje do kraja rata. U toku rata je nekoliko  puta pohvaljivan i nagrađivan za zasluge i doprinos u odbrani BiH. Po završetku rata potpisuje ugovor o prijemu u profesionalnu vojnu službu, gdje i danas radi kao vojni imam u OS BiH. Jakub Muratović živi u Visokom, oženjen je i otac je dvoje djece.

 

Bataljonski imam ALDIN (Nihad) HODŽIĆ

Aldin HodzicRođen je  20.07.1985. godine u Sarajevu. Nakon završetka osnovne škole u rodnom gradu, upisuje Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu, koju završava 2004. godine. U toku školovanja u medresi u periodu 2001-2004. godine uči hifz pred muhaffizom dr. Dževad Šošićem i hifz okončava 2004. godine. Nakon završene medrese upisuje Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, i u isto vrijeme biva angažovan kao honorarni imam u Medžlisu Islamske zajednice Sarajevo.  Godine 2006. prekida studij na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu i odlazi na studij na Islamski univerzitet u Medini. Prvo završava jednoipogodišnji kurs za učenje arapskog jezika, predviđen za studente koji ne govore arapski jezik, a zatim se upisuje na Fakultet za Kur'an (Kullijjetu’l-Kur’ani’l-Kerim). Godine 2013. diplomirao je na Fakultetu za Kur'an i vraća se u Bosnu i Hercegovinu. Naredne, 2014. godine, potpisuje ugovor o prijemu u profesionalnu vojnu službu, i danas radi kao vojni imam u OS BiH.

Aldin Hodžić trenutno živi u Sarajevu, oženjen je i otac je jedne kćerke.

  

Bataljonski imam MEHMED (Mujo) ĐIDIĆ

Mehmed-DidicRođen  25.oktobra 1962.godine u Preoćici-Vitez, gdje je završio osnovnu školu, nakon koje je upisao Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu. Po završetku školovanja u medresi odlazi na odsluženje vojnog roka u JNA, nakon čega se zapošljava na dužost imama u Medžlis IVZ G.Vakuf. Godine 1987. u novembru, na ličnu inicijativu odlazi u Jordan, gdje se upisuje na Centar za arapski jezik, kojeg pohađa do početka 1989/90. školske godine kada se upisuje na Jordanski univerzitet. Godine 1993. u mjesecu junu, završio je fakultet Adab na odsjeku "Civilizacija i historija". Godine 1996.u mjesecu septembru, primljen je u PVS na službu u 7. Muslimansku brigadu na mjesto imama. Trenutno je angažovan u K.O. u Sarajevo. Mehmed Đidić živi sa suprugom i troje djece u Zenici.

 

Brigadni imam MEHMED (Sakib) LATIĆ

Mehmed-L.Rođen 01.04.1970. godine u Pridvorcima, općina G. Vakuf. Osnovnu školu završio je u mjestu Biljani, općina Ključ, a potom upisuje Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu, koju završava školske 1989/90. godine. U akademskoj 1990/91. godini upisuje studij na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, gdje ga zatiče agresija na Bosnu i Hercegovinu. Po izbijanju agresije odmah se uključuje u redove Armije RBiH, gdje ostaje do kraja rata. U toku rata je nekoliko puta pohvaljivan i nagrađivan za zasluge i doprinos u odbrani BiH. Po završetku rata potpisuje ugovor o prijemu u profesinalnu vojnu službu, gdje i danas radi kao vojni imam u OS BiH. Nakon rata nastavio je školovanje i 2009. godine diplomira na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću. Mehmed Latić radi u Ustikolini, a sa suprugom i dvoje djece živi u Sarajevu.

 

Bataljonski imam RAGIB (Sakib) NEŠUST

Ragib-NesustRođen 04.10.1970. godine u Jajcu. Osnovnu školu završio je u Jajcu. Nakon osnovne škole upisao je i završio Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu 1989. godine. Prije rata radio kao imam u džematu Kruščica, MIZ Jajce. Po izbijanju agresije na našu zemlju 1992. godine, dobrovoljno se prijavljuje kao borac u A RbiH, u kojoj ostaje do kraja rata. U toku rata je ranjen i nekoliko puta pohvaljivan i nagrađivan za zasluge i doprinos u odbrani BiH. Po završetku rata potpisuje ugovor o prijemu u profesinalnu vojnu službu, gdje i danas radi kao vojni imam u OS BiH. Nakon rata nastavio je školovanje, a po stjecanju zvanja nastavnika vjeronauke na Pedagoškom fakultetu u Mostaru nastavio je studije na IPF u Bihaću gdje je stekao zvanje profesora islamske vjeronauke. Nešust Ragib živi u Turbetu, oženjen je i otac dvoje djece.

 

Bataljonski imam ENVER (Halid) MERDIĆ 

Enver-MerdicRođen je 27.10.1971. godine u mjestu Cerovac, općina Tešanj. Osnovnu školu završio je u rodnom kraju, a nakon toga Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu. U januaru 1992. godine napušta bivšu JNA, gdje je bio na odsluženju vojnog roka. Po izbijanju agresije na BiH, od aprila 1992. godine, dobrovoljno se prijavljuje u redove ARBiH i tu ostaje do kraja rata, mijenjajući dužnosti od vojnika do K-danta bataljona. U toku rata dva puta je lakše ranjavan, a za doprinos u odbrani BiH više puta je pohvaljivan. Po završetku rata potpisuje Ugovor o prijemu u PVS, gdje i danas radi kao vojni imam u OS BiH. Nakon rata nastavlja školovanje na Nastavničkom fakultetu u Mostaru, a kasnije i na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću, gdje stiče zvanje profesora islamske vjeronauke. Enver Merdić trenutno živi i radi u Bihaću, oženjen je i otac petero djece.