A+ A A-

Odgovor na selam od nemuslimana

Pitanje

Selam. Da li musliman može/smije odgovoriti na ''selam''  ukoliko joj selam uputi osoba neislamske vjeroispovijesti? Da li ima hadis za ovo moje pitanje i želio bih da znam o kojem se hadisu radi?

 

Odgovor

Esselamu alejkum!
Musliman treba na selam treba uzvratititi selamom bez obzira ko ga nazvao na temelju općeg značenja kur'anskog ajeta: "Kada pozdravom pozdravljeni budete, ljepšim od njega otpozdravite, ili ga uzvratite, jer će Allah za sve obračun tražiti". (En-Nisa', 86.) Musliman jedino neće uzvratiti istim pozdravom ukoliko u  pozdravu upućenom od nemuslimana ima nešto što je u suprotnosti s islamskim vjerovanjem. U tom slučaju otpozdravit će nekim prikladnim pozdravom. Međusobna razmjena pozdrava s nemuslimanima spada u lijepo islamsko ophođenje. Ako Kur'an zahtijeva da sa ehli-kitabijama na najljepši način raspravljamo, onda se utoliko prije prema njima treba lijepo ophoditi u svakodnevnom životu kada nema rasprave. Uzvišeni kaže: "...i učinili smo vas narodima i plemenima da biste se međusobno upoznavali..." Međusobno upoznavanje podrazumijeva međusobnu komunikaciju, a njen početak je obično međusobno pozdravljanje. Također, u Kur'anu se navodi: "O vjernici, u tuđe kuće ne ulazite dok dopuštenje ne dobijete i dok ukućane ne pozdravite; to vam je bolje, poučite se". (En-Nur, 27) U istoj suri, 61. ajetu stoji: "...a kad ulazite u kuće, vi ukućane njene pozdravite pozdravom od Allaha propisanim, blagoslovljenim i uljudnim..." Imam Et-Taberi tumačeći ovaj ajet u svom tefsiru prenosi od Ibrahima (En-Nehaija, čuvenog fekiha iz generacije tabi'ina) da je rekao: "Kad uđeš u kuću u kojoj se nalaze jevreji, reci: Esselamu alejkum!" Ibn Ujejne je na pitanje: da li je dozvoljeno nazvati selam nevjerniku, odgovorio: Da. Uzvišeni je u Kur'anu kazao: "Vi imate divan uzor u Ibrahimu..." a "Ibrahim je ocu svome rekao: Selamun alejke!" U Kur'anu se, također, navodi: "A kad čuju besmislicu kakvu, od nje se okrenu i reknu: "Nama naša djela, a vama vaša djela; mir vama (selamun alejkum)! Mi ne želimo društvo neukih". (El-Kasas, 55) U jednom hadisu se navodi: "Upitan je Poslanik a.s.: Koji je islam najbolji? On je odgovorio: "Da nahraniš drugoga i da nazivaš selam onome koga poznaješ i onome koga ne poznaješ". (Buharija i Muslim) Hadis po svom vanjskom značenju ne pravi razliku između muslimana i nemuslimana u vezi spomenutih naloga o hranjenju i selamu. Većina uleme smatra da se hadis odnosi na muslimane na temelju hadisa: "Ne počinjite sa selamom jevrejima i kršćanima!" . Međutim, ovaj hadis se odnosi na stanje rata, a selam znači mir, pa bi bio u koliziji sa faktičkim stanjem. Govoreći o uzvraćanju na selam koji nazove kitabija, Ibnul-Kajjim kaže: "Šerijatski dokazi i načela ukazuju na to da mu treba uzvratiti riječima: Ve 'alejkes-selam. To je pravedno, a Allah naređuje pravednost...) Prema tome, dozvoljeno je uzvratiti ehli-kitabiji na selam selamom.

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara muftija prof. dr. Enes Ljevaković 

Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice