A+ A A-

Vijeće muftija: Važno je čuvanje intelektualnog, šerijatskog, duhovnog i institucionalnog jedinstva Zajednice

23 04 2016 02 vijece muftija zakljucciSarajevo, 23. april 2016. (MINA) - Vijeće muftija je na svojoj sedmoj redovnoj sjednici održanoj u 11. aprila 2016. godine, razmatrajući Izvještaj Rijaseta o razgovorima i postizanju dogovora sa pojedincima i skupinama, pripadnicima islama, koji nisu članovi Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i koji nisu uključeni u džemate Islamske zajednice na teritoriji Bosne i Hercegovine, donijelo sljedeći:

ZAKLJUČAK

1. Vijeće muftija prihvata Izvještaj Rijaseta i smatra da je Rijaset s nadležnim tijelima i organima na terenu u cijelosti realizirao zadatke Vijeća muftija provodeći Instrukciju Vijeća muftija, te izražava poštovanje za sve predstavnike Zajednice koji su učestvovali u ovom procesu, također iskazuje poštovanje i uvažavanje svih pripadnika islama koji su u njemu sudjelovali.

2. Na temelju Kur'ana časnog, Sunneta Muhammeda, a.s., islamske tradicije Bošnjaka i Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini (čl. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16) Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini se: „Stara za ispravno razumijevanje i življenje islama i osiguravanje uvjeta za prenošenje emaneta. Cilj Zajednice je da svi njeni pripadnici žive u skladu sa islamskim normama, a ovaj cilj se ostvaruje promicanjem dobra i odvraćanjem od zla. U tumačenju vjere i izražavanju ibadetskih islamskih dužnosti u Zajednici primjenjuje se maturidijski akaid i hanefijski mezheb.“ Vijeće muftija smatra da je, na temelju Instrukcije, u formalnom smislu ovaj proces završen danom izjašnjavanja Sabora IZ u BiH o ovom Izvještaju. Sa stanovišta misije Zajednice, proces osiguravanja jedinstva ummeta na teritorij Bosne i Hercegovine i teritoriji nadležnosti IZ u BiH je trajan, otvoren i aktivan i teži uključivanju svih pripadnika islama koji žive na ovom području u Zajednicu akaidskog učenja i mezhebske prakse u cilju osiguravanja njezinog intelektualnog, šerijatskog, duhovnog i institucionalnog jedinstva. Vijeće muftija, na čelu sa Reisu-l-ulemom, predvodit će ovaj proces a od Rijaseta i svih nadležnih institucija, organa i pojedinaca, traži trajan angažman na tom putu. Vijeće muftija poziva sve pripadnike i članove Zajednice, odnosno pripadnike islama, da odgovore ovom zadatku.

3. Vijeće muftija će, na temelju svojih Ustavnih ovlaštenja i obaveza, vodeći računa o potrebama pripadnika islama i članova Zajednice a imajući u vidu rezultate procesa provedbe Uputstva reisu-l-uleme i svoje Instrukcije, izraditi Plan svojih aktivnosti i uputa nadležnim organima i ustanovama Zajednice.

4. Vijeće muftija zadužuje Rijaset da pripremi prijedlog Strategije uključivanja u Zajednicu pripadnika islama koji djeluju izvan Zajednice, odnosno ostvarivanje zadataka nastalih povodom procesa provedbe Upute i Instrukcije - kao nastojanja da se uspostavi i očuva jedinstvo ummeta na prostoru nadležnosti Zajednice - na njenim doktrinama, Ustavnim i tradicionalnim temeljima.

5. Vijeće muftija zadužuje Rijaset da u razumnom roku izradi Plan aktivnosti i Operativni plan uključivanja u Zajednicu pripadnika islama koji su to zvanično prihvatili, odnosno onih pripadnika islama koji to dosada nisu prihvatili, a koji iskažu spremnost za to u budućnosti.

6. Radi praćenja i realiziranja poslova i zadataka koji proizilaze iz ovog Zaključka Vijeće muftija zadužuje svoju Komisiju za akaid. Komisija je dužna redovno obavještavati Vijeće muftija o svojim aktivnostima i predlagati potrebne aktivnosti Vijeća muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

7. Izvještaj Rijaseta i ovi Zaključci vijeća muftija dostavljaju se Saboru Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.